Den tråkiga men ack så viktiga GDPR-Policyn


Hantering och behandling av personuppgifter på NorthSpawn (Sweet Meet AB) sker i enlighet med EU:s General Data Protection Regulation (GDPR). Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera en enskild person. Detta kan vara uppgifter som för- och efternamn, kontaktuppgifter så som exempelvis telefonnummer och e-postadress, IP-nummer, religiös eller filosofisk övertygelse eller din hälsa. NorthSpawn samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för det ändamål som de är avsedda för. Vi värnar om våra intressenters personliga integritet och arbetar för att skydda personuppgifterna på bästa sätt. Vi arbetar också efter att erhålla en transparens gällande de uppgifter vi samlar in och detta dokument är en del av detta.

Hantering av personuppgifter De personuppgifter som hanteras av NorthSpawn är:
• Namn
• Telefonnummer
• Adress
• E-postadress
• Andra uppgifter som lämnas in inom ramen för den verksamhet som NorthSpawn bedriver

De personuppgifter som samlas in är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja de åtaganden som finns gentemot NorthSpawns intressenter. Alla personuppgifter samlas inte in för alla intressenter. Det är ändamålet som styr vilka personuppgifter som samlas in.
Vi samlar in personuppgifter när: • Biljetter köps till något av våra evenemang • En medlem registrerar sig på NorthSpawn Arena • Vi har haft kontakt som lett till att ytterligare kommunikationsbehov i framtiden • Vi får in en ansökan om volontärarbete/anställning • Vi har någon form av kommunikation genom vår hemsida eller sociala medier

Lagring av personuppgifter Personuppgifterna lagras under den tid som intressenten använder sig av NorthSpawns tjänster eller applikationer samt upp till 12 månader efter avslutat användande, om inte intressenten skriftligen uttrycker en begäran om att personuppgifterna ska tas bort.

Uppdatering av personuppgifter Personuppgifterna som lämnas in till NorthSpawn kan komma att uppdateras och kompletteras. Den som lämnat personuppgifter till NorthSpawn har rätt att få dessa personuppgifter uppdaterade. Denne ska då meddela detta skriftligen och sedan ska NorthSpawn uppdatera sina register.

Borttagning av personuppgifter Om en intressent önskar att NorthSpawn inte längre ska lagra personuppgifter ska detta meddelas skriftligen till företaget. NorthSpawn kommer då att vidta lämpliga åtgärder för att radera de personuppgifter som finns lagrade om intressenten. Observera att radering av personuppgifter kan påverka intressentens möjlighet till att använda sig utav NorthSpawns tjänster och applikationer. Hur borttagningen av personuppgifter kommer påverka den specifika intressenten ska meddelas av NorthSpawn vid borttagning av personuppgifterna.

Samtycke Genom att använda NorthSpawns tjänster accepterar intressenten att dennes personuppgifter behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Om intressenten inte återkallar samtycket skriftligen anses intressenten samtycka till behandlingen av personuppgifterna.

Utdrag ur personuppgiftsregister Enligt GDPR har intressenten rätt till att en gång per kalenderår få besked om de personuppgifter som finns lagrade. Detta skall ske kostnadsfritt på intressentens skriftliga begäran om detta. Förutom vilka personuppgifter som behandlats ska NorthSpawn även ange varifrån dessa uppgifter har hämtats, vad som varit ändamålet med behandlingen samt till vilka mottagare som uppgifterna lämnats ut. Observera att det endast är intressenten själv som kan begära utdrag ur personuppgiftsregistret.

Ändringar i personuppgiftspolicyn Det finns inga fördefinierade skäl för när personuppgiftspolicyn ändras. NorthSpawn har rätten att vid behov göra de ändringar i personuppgiftspolicyn som anses vara nödvändiga. Datumet högst upp under rubriken på sidan anger när personuppgiftspolicyn senast ändrades. Vid större förändringar i personuppgiftspolicyn kommer intressenterna att meddelas på lämpligt sätt

Stay in the loop.

Ta del av vad som händer kring NorthSpawn - prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera